Σπίτια

2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
1 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 άτομα   
θέα θάλασσα
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    2-4 άτομα
3 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     6-7 άτομα
Θεα θάλασσα
νέο!
1 υπνοδωμάτια     1 μπάνια     4 άτομα    
θέα θάλασσα
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    2-4άτομα
Αντίπαρος» Αντίπαρος Χώρα
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιo    4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
1 υπνοδωμάτιo    1 μπάνιo    4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
Άδεια 1175k920010455501
2 υπνοδωμάτια     1 μπάνιο    4-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Αγ. Γεώργιος
Άδεια 1175k91000992601
2 υπνοδωμάτια  4 άτομα έκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Σωρός
2 υπνοδωμάτια  1 μπάνιο 4 άτομα εκαστον
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Σωρός
2
Άδεια 00000449623
2 υπνοδωμάτια     2 μπάνια     4-5 άτομα
θέα θάλασσα
Αντίπαρος» Γλυφά